Skip to main content

Miljö

Vårt engagemang för miljön är ett av de naturligaste steg vi som bostadsföretag i en Eko-kommun kan ta. Bostadshusen utgör en utvecklingsbar resurs som mycket väl kan möta alla krav, som allt tydligare växer fram på större miljöhänsyn och bättre resurshushållning i boendet.

Därför faller det sig naturligt att vår verksamhet drivs i enlighet med dessa långsiktiga krav. Vi kan även förebygga miljöproblem genom att i våra bostadsområden ge noga akt på vissa saker:

  • Välja teknik och produkter med goda miljöegenskaper
  • Effektivisera resursutnyttjandet
  • Förebygga hälsorisker
  • Minimera och sortera avfallsmängderna

Det är viktigt med en bra och sund miljö i och kring våra fastigheter, områden och i själva bostaden! Men en sund miljö är inte bara en ren natur. Det innebär långt mer. Vi tycker att det är angeläget att våra fastigheter alltid byggs och underhålls med för ändamålet lämpligaste material, såväl ur miljömässig, som ur ekonomisk och byggteknisk synvinkel. Att ge våra hyresgäster ett lugnt och tryggt boende utan störningar, det är också exempel på vad vi menar med bra boendemiljö. Ett engagemang av detta slag förpliktigar, väcker ideér och skapar förutsättningar för en långsiktig utveckling.